Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών
Λεμφωμάτων - Σπάνια Νοσήματα
Centre of Excellence for Cutneous
Lymphomas-Rare Disease

 ΑΡΧΙΚΗ / Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών
Λεμφωμάτων - Σπάνια Νοσήματα
Centre of Excellence for Cutneous
Lymphomas-Rare Disease

Το Ιατρείο Λεμφωμάτων του Αττικού Νοσοκομείου έχει χαρακτηριστεί με ΦΕΚ ως ένα κέντρο αναφοράς για τα Δερματικά Λεμφώματα - Σπάνια Νοσήματα καθώς εδράζεται σε ένα μεγάλο τεταρτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες για την παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών αυτών. Εξειδικευμένη στα Δερματικά Λεμφώματα Δερματολόγος, Αιματολόγος, Μεταμοσχευτής και Μονάδα Μεταμόσχευσης με δυνατότητα αλλογενούς Μεταμόσχευσης, Ακτινοθεραπευτής με μοναδική εγκατάσταση ολόσωμης θεραπείας με δέσμη ηλεκτρονίων στη Νότια Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να αναλάβει με υπευθυνότητα και κύρος τη θεραπευτική προσέγγιση ασθενούς ακόμα και στα προχωρημένα στάδια της νόσου επιλέγοντας τη βέλτιση θεραπευτική επιλογή. Σε περίπτωση αποτυχίας του εκαστοτε παράγοντα ο ασθενής επανεξετάζεται και το θεραπευτικό του πλάνο επαναπροσδιορίζεται ή επισπεύδεται σε επιδείνωση της νόσου του.

Τα Δερματικά Λεμφώματα αποτελούν μία ομάδα σπάνιων, ανίατων κακοήθων νοσημάτων που επηρεάζουν σημαντικότατα την ποιότητα ζωής του ατόμου και σε προχωρημένα στάδια την ίδια του τη ζωή. Καμία θεραπεία από τις μέχρι σήμερα υπάρχουσες, πλην της αλλογενούς μεταμόσχευσης δεν έχει αλλάξει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών αυτών. Η επιβίωση τους εξαρτάται από το στάδιο της νόσου των ασθενών αυτών και από κάποιους επιπλέον προγνωστικούς παράγοντες οι οποίοι διερυνώνται ενδελεχώς από διεθνείς συμπράξεις εξειδικευμένων ιατρών.
 
Οι ειδικότητες που εμπλέκονται στη θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών αυτών είναι πολλές (Δερματολογία, Αιματολογία, Ακτινοθεραπευτική και Μονάδα Μεταμόσχευσης) και ακρογωνιαίος λίθος για το σχεδιασμό της βέλτιστης θεραπευτικής στρατηγικής είναι η άμεση και με απόλυτα αρμονικό τρόπο συνεργασία αυτών.
 
Η Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων κατέχει επίσης ISO διαπίστευση για κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς αυτούς επιπλέον δυνατότητες. Η διευθύντρια της κλινικής και υπεύθυνη του κέντρου Λεμφωμάτων είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας EORTC, έχει εμπλακεί στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των Δερματικών Λεμφωμάτων και στο σχεδιασμό νέων κλινικών μελετών για τα σπάνια αυτά νοσήματα.
 
Το κέντρο διοργανώνει τακτικά ημερίδες ενημέρωσης Ιατρών και Ασθενών ενώ το Σεπτέμβριο του 2019 πανευρωπαϊκό Συνέδριο με συμμετοχή σε ειδικό τραπέζι ασθενών και Ιατρών.
Το Ιατρείο-Κέντρο Λεμφωμάτων λαμβάνει χώρα σε ένα πλήρες ειδικοτήτων πανεπιστημιακό νοσοκομείο και παρέχει τη δυνατότητα αγαστής συνεργασίας μεταξύ όλων των απαραίτητων εξειδικευμένων Ιατρών προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών αυτών με διαθέσιμες όλες τις θεραπευτικές επιλογές.
 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΑΤΑ ΑΥΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΩΝ.
 
  
Cutaneous lymphomas are a group of rare, incurable malignancies that greatly affect one's quality of life and at an advanced stage in one's own life. None of the treatments available to date, except for allogeneic transplantation, have changed the life expectancy of these patients. Their survival depends on the stage of the disease of these patients and on some additional prognostic factors that are thoroughly expanded by international specialist physician partnerships. The specialties involved in the treatment and follow-up of these patients are many (Dermatology, Hematology, Radiotherapy and Transplantation Unit represented by Prof E Papadavid, Prof V Pappa, Prof V Koulilias, Prof P Tsirigotis) and the cornerstone for designing the optimal treatment strategy is their immediate and perfectly harmonious cooperation. The Attikon Hospital Lymphoma Clinic is a reference center for Cutaneous Lymphomas as it is based in a large tertiary University Hospital with all the necessary expertise to monitor and treat these patients. In case of failure of each agent the patient is re-examined and his treatment plan redefined or accelerated when the disease worsens. The 2nd Skin and Venereal Disease Department also holds ISO accreditation for clinical trials offering additional opportunities to these patients. The Clinical Director and Head of the Lymphoma Center is a member of the EORTC Board of Directors, has been involved in the European Guidelines for the Treatment of Skin Lymphomas and in the design of new clinical studies for these rare diseases The center regularly organizes Doctors and Patients Information Days. In September 2019 the EORTC European Congress was organised by Prof E Papadavid and was very succesful with more than 200 European participants, and a special patient and doctors interactive session. Overall, the Lymphoma Medical Center takes place in a full-fledged university hospital and provides the opportunity for a good collaboration between all the necessary specialized Doctors in order to enable the complete monitoring and therapeutic approach of these patients with all available treatment options.
OUR ONLY OBJECTIVE IS TO OPTIMIZE CUTANEOUS LYMPHOMA (RARE DISEASE) PATIENTS CARE BY A TEAM OF EXPERTS.
 
Καλεστε για ραντεβου / Request an appointment 
 
Tel.  2105832396
Tel.  2105832494