Στόχος του κέντρου Δερματικών Λεμφωμάτων - The Cutaneous Lymphoma specialist centre Objective

 ΑΡΧΙΚΗ / Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών
Λεμφωμάτων - Σπάνια Νοσήματα
Centre of Excellence for Cutneous
Lymphomas-Rare Disease
/ Στόχος του κέντρου Δερματικών Λεμφωμάτων - The Cutaneous Lymphoma specialist centre Objective